2011 Gujarati Samaj Committee

  • Chandrakant Patel (217) 816-7089

  • Hitesh Bhalavat (217) 553-7642

  • Kantibhai Bhakta (217) 544-5080

  • Aakash Gajera (217) 953-4111

  • Kalpesh Patel (630) 788-0360